Solo1988〜1999
1988
1989

1990
1991

1992
1993
1994
1995

1996


1997


1998

1999
Gallery Natsuka[Tokyo]
“Kangeki-no itteki (Take the plunge into a narrow gap)” Gallery K[Tokyo]
Gallery Natsuka[Tokyo]
Gallery Surge[Tokyo]
Gallery Surge[Tokyo]
Gallery Furukawa[Tokyo]
Gallery Furukawa[Tokyo]
Gallery Surge[Tokyo]
Gallery Surge[Tokyo]
“Water Works” Tanishima Gallery[Tokyo]
“Water Works” Gallery Surge[Tokyo]
Galerie Ando[Tokyo]
Majima atelier[Tokyo]
“Water Works” Gallery Surge[Tokyo]
Gallery Art SalonⅡ[Chiba](brochure)
Terata Studio[Ibaraki]
Gallery NIKKO[Tokyo](brochure)
Galerie Ando[Tokyo]
Gallery Surge[Tokyo]
Galerie Ando[Tokyo]