【2018】
【2018】
【2018】
【2018】
Performance Kayoko Kobayashi&Hidenori Majima(bigakko),Tokyo
Performance Kayoko Kobayashi&Hidenori Majima(bigakko),Tokyo
Installation in Aka renga-kan,(Nagano) Kinesis No.715(mount sea)
Installation in Aka renga-kan,(Nagano) Kinesis No.715(mount sea)
112:Performance Kayoko Kobayashi&Hidenori Majima(bigakko),Tokyo
113:Performance Kayoko Kobayashi&Hidenori Majima(bigakko),Tokyo
114:Installation in Aka renga-kan,Nagano Kinesis No.715(mount sea)
115:Installation in Aka renga-kan,Nagano Kinesis No.715(mount sea)
【2018】
【2018】
【2018】
【2018】
Installation in Takashimaya,Tokyo Kinesis No.716(mount sea)
Installation in O museum,Tokyo Kinesis No.716(mount sea)
Installation in Hotel Gajoen,Tokyo Wano akari×Hyakudan Kaidan
Installation in Hotel Gajoen,Tokyo Wano akari×Hyakudan Kaidan
116:Installation in Takashimaya,Tokyo Kinesis No.716(mount sea)
117:Installation in O museum,Tokyo Kinesis No.716(mount sea)
118:Installation in Hotel Gajoen,Tokyo Wano akari×Hyakudan Kaidan
119:Installation in Hotel Gajoen,Tokyo Wano akari×Hyakudan Kaidan
【2018】
【2018】
【2018】
【2018】
Installation in Hotel Gajoen,Tokyo Wano akari×Hyakudan Kaidan
Kinesis No.723(top)
Kinesis No.721(cosmic flow)
Kinesis No.721(cosmic flow)
120:IInstallation in Hotel Gajoen,Tokyo Wano akari×Hyakudan Kaidan
121:Kinesis No.723(top)
122:Kinesis No.721(cosmic flow)
123:Kinesis No.721(cosmic flow)
【2018】
【2018】
【2018】
【2018】
Installation in Gallery Kankankyo,Tokyo
Installation in Gallery Kankankyo,Tokyo
Kinesis No.719(mount yun)
Kinesis No.719(vortex)
124:Installation in Gallery Kankankyo,Tokyo
125:Installation in Gallery Kankankyo,Tokyo
126:Kinesis No.719(mount yun)
127:Kinesis No.719(vortex)
【2018】
【2018】
Kinesis No.722(blue)
Kinesis No.729
128:Kinesis No.722(blue)
129:Kinesis No.729